Për prindërit

Ç’lloj prindi jeni?

Stilet e prindërimit janë përkufizuar si sjellje specifike që prindërit përdorin për rritjen e fëmijëve të tyre. Janë katër stile të prindërimit të përcaktuar, si: stili autoritar, stili indiferent, stili liberal dhe stili me autoritet.

Lexo më shumë

Pse na gënjejnë fëmijët?

Fëmijët gënjejnë. Ky është një fakt që shumë prindër e konfirmojnë. Duket se nuk është e nevojshme të jepen instruksione për gënjeshtrën, as të inkurajohet ajo. Ata thjesht gënjejnë. Fëmijët

Lexo më shumë

Prindër në shkollë

E dini që kur prindërit  përfshihen në problemet e shkollës fëmijët e tyre ecin mirë me mësimet? Të ndërtosh një marrdhënie të mirë prindër -shkollë do të thotë se prindërit dhe shkolla komunikojnë

Lexo më shumë

Bashkëmoshatarët edukojnë

Para viteve ’90, në një periudhë të caktuar u përhapën disa udhëzime në sistemin arsimor shqiptar që lidheshin me edukimin bashkëmoshatar. Një grup nxënësish të shkëlqyer ndihmonin për mësimet

Lexo më shumë